Købsbetingelser

You are here:

Købsbetingelser

Købsbetingelser – er de betingelser du accepterer i forbindelse med et køb hos Innowell 

§1. Priser

Alle priser er opgivet uden moms.

Ved køb af uddannelser eller kurser er der ikke pålagt moms, ifølge gældende momslovgivning, da vores kurser og uddannelser henvender sig til private.

Ved køb af e-bøger, hudplejeprodukter m.m. er der pålagt moms, ifølge gældende momslovgivning.

Priserne er angivet i danske kroner (DKK) og den danske moms er +25 %.

§2. Leveringsbetingelser / forsendelse / fragt

Du skal være myndig for at kunne foretage et køb hos Innowell, samt kunne opfylde de optagelseskrav og meritkrav der måtte være til den enkelte uddannelse eller kursus. Dette vil fremgå på vores hjemmeside.

De kurser/uddannelser der købes tidsbestemt adgang til på Innowell, kan være både rene online kurser/uddannelser eller online kurser/uddannelser, der er blandet med tilstedeværelsesundervisning.

Med rene online kurser, forstås at forelæsninger, opgaver, teste, eksaminer m.m. foregår online, men med feedback på alle opgaver fra faglærer. Den studerende vil i disse studier ikke modtage andet end digitale ydelser fra Innowell.

I enkelte kurser/uddannelser er der inkluderet specialprodukter, man skal bruge til sit studie, jf. evt. vores informationsmateriale på hjemmesiden under de enkelte studier. Disse vil den studerende få udleveret til sin tilstedeværelsesundervisning. Når den studerende har betalt, vil man modtage en kvittering/faktura på mail, og man kan derefter logge ind og få adgang til det købte.

Innowell fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab lidt af brugeren under brug af remedier, produkter, kurser eller uddannelser. Innowell fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skade påført af brugeren på tredje person. Alene elevbehandlinger udført på Innowells adresse er omfattet af Innowells ansvarsforsikring, hvorfor den studerende bør sikre sig erhvervelse af egen ansvarsforsikring ved elevbehandlinger uden for skolens område.

Innowell fraskriver sig ansvar ved force majeure. 

Innowell forbeholder sig ret til løbende forbedringer og ændringer af alle kurser og uddannelser.

Ved registrering og køb hos Innowell skal du opgive dine profiloplysninger. Du er forpligtet til opgive rigtige oplysninger, og selv vedligeholde disse oplysninger i din profil ved evt. flytning, nyt tlf. nr., ny mailadresse eller nyt kreditkort ved valg af abonnementordning m.m.

Alt kommunikation fra Innowell vil foregå på mail, og Innowell kan ikke drages til ansvar for oplysninger, du ikke har modtaget på mail, hvis afsendelse kan dokumenteres fra Innowell. Det anbefales i studieperioden, at du sætter dit spam-filter op til altid at acceptere mail fra Innowell, hvis du oplever, at vores mail bliver sorteret som spam.

Efter gennemført uddannelse og kursus sendes et dansk uddannelses- eller kursusbevis på mail til udprint. Behandlingstiden på eksamensbeviser er maksimalt 14 hverdage med undtagelse af skolens ferier og helligdage. Kopi af beviser opbevares maksimalt i 36 måneder fra studieophør, og det er den studerendes eget ansvar at sikre sine beviser efter modtagelse. Vi anbefaler derfor, at du gemmer dit bevis på et eksternt drev fx Google Drev, der er gratis, så du sikrer en sikker opbevaring af dine beviser i tilfælde af at de forsvinder i dine mails, eller ved brand eller anden bortskaffelse. Ved behov for tilsendelse af kopi af sit uddannelsesbevis indenfor 36 mdr. opkræves et administrationsgebyr af 995,-. Ved behov for konvertering af uddannelsesbevis til et kursusbevis skal prisforskel mellem uddannelse og kursus indfries, og der pålægges et administrationsgebyr af 995,-. Ved behov for et engelsk uddannelsesbevis indenfor 36 mdr. pålægges et oversættelses- og opsætningsgebyr af 1.995,-.

§3. Studievarighed/studieadgang/tilmelding

Ved køb af 1. semester har du op til 12 måneders adgang fra købsdato til at gennemføre dit 1. semester. Ved køb af 2. semester har du op til 12 måneder til at gennemføre  2. semester. Ved køb af 3. semester har du op til 12 måneder til at gennemføre  3. semester. Ved køb af 4. semester har du op til 6 måneders adgang til gennemførelse. Den samlede uddannelse skal således være gennemført indenfor den ovennævnte periode eksklusiv køb af forlængelse.

Ved køb af kurser har du op til 6 måneders adgang til at gennemføre kurset, med undtagelse af “den sundhedsfaglige grunduddannelse” (fagpakke) og “anatomi, fysiologi og sygdomslære” (fagpakke), hvor du har op til 12 måneders adgang til at gennemføre dit kursus.

Ved køb af e-bøger har du 12 måneders adgang. 

Når dit studie er gennemført, eller din adgang til det købte studie er udløbet, har du ikke længere adgang til dit studie, eller kan opnå adgang til dit studie, uanset undervisningsformen i form af fx e-learning (fjernundervisning), blended e-learning (fjernundervisning kombineret med tilstedeværelsesundervisning) eller tilstedeværelsesundervisning.

Der kan købes studieforlængelse i maksimalt 12 mdr., under den forudsætning at studiet ikke er udløbet for den studerende, eller er forældet. Prisen ved forlængelse udregnes ud fra kontantprisen. Kontantprisen divideres med de antal måneder, der er købt adgang til, og ganges med det antal måneder kursisten ønsker at købe. Eksempel: Hvis kurset koster 12.000,- og har 12 måneders adgang, og der ønskes 3 måneders forlængelse: 12.000 divideret med 12 = 1.000 = 3000,- i alt. Der kan købes forlængelse af sit studie, inden man udløber, og senest dagen før udløb på din abonnementsoversigt.

Tilmelding og booking af tilstedeværelsesundervisning eller eksaminationer, skal ske minimum 3 uger før startdato, og kan kun ske hvis eventuel forudgående studieforløb er gennemført senest 3 uger før tilstedeværelsesundervisningen. 

Der oprettes kun hold til tilstedeværelsesundervisning (undervisning på skole) ved minimum tre tilmeldte deltagere. Hvis holdet ikke oprettes, forbeholder vi os ret til at flytte tilmeldte til næstfølgende hold. Tilmelding foregår efter “først til mølle princippet”, og ved mere end 8 tilmeldinger forbeholder Innowell sig ret til at flytte den senest tilmeldte til næstfølgende hold. Innowell garanterer, at du kun kan flyttes én gang. Hvis Innowells flytning overstiger tilladte studievarighed garanteres forlængelse uden beregning.

Tilmelding og booking af tilstedeværelsesundervisning er bindende, og tilbagebetales ikke uanset årsag, og kan ikke flyttes til næstfølgende hold, hvis den studerende melder afbud inden for 3 uger før startdato eller udebliver. Afbud før den 3 ugers bindingsperiode er kun gyldigt ved skriftligt afbud foretaget på mail til info@innowell.net.

Der er 100% fremmødepligt til tilstedeværelsesundervisning.

§4. Copyright/Ophavsret

Innowell har ophavsretten til alt materiale i dine studier, og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, eller misbruge tekster, data eller billeder fra Innowell. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret. 

Den købte adgang er personlig, kan ikke overdrages til andre, og du er ansvarlig for at dette ikke misbruges. Det er derfor ikke tilladt, at give andre adgang til dit studie gennem dit login, eller at vise eller demonstrere dit personlige studie eller materiale. Misbruges dette, vil du personligt blive opkrævet for alle de studier eller materialer du har givet adgang til, eller har videregivet, og for hver person der er kommet i besiddelse af dette. Derudover vil dette blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret.

§5. Snyd og plagiering

Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de regler m.v., der fastsættes af Innowell. Den studerende har pligt til at afholde sig fra at udvise forstyrrende adfærd under en eksamen, samt fra at begå handlinger, som udgør eksamenssnyd eller som medvirker hertil. Studerende har endvidere pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra Innowells ansatte og ledere, om overholdelse af sådanne regler m.m. Dette gælder for både eksaminer, teste, arbejdsbøger og skriftlige opgaver i alle kurser og uddannelser.

Som snyd anses blandt andet tilfælde, hvor en studerende før eller under en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp til besvarelse af en opgave, herunder benyttelse af ikke tilladte hjælpemidler, forfalskede data eller plagiering. Plagiering omfatter besvarelser, hvor den studerende helt eller delvist har afleveret en eksamen, test, arbejdsbog eller skriftlig opgave, som værende produceret af den studerende, selv om:

  1. afleveringen omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer, sætninger, fraser, ideer eller værker, uden at der med tydelighed er angivet en kilde.
  2. afleveringen omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller formulering at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk

Innowell henviser i øvrigt til www.stopplagiat.nu

Opstår der formodning om, at en studerende har overtrådt bestemmelserne, skal dette anmeldes til uddannelseslederen, samt læreren som er ansvarlig for det pågældende studie eller pågældende aktivitet. Efter modtagelsen af en anmeldelse kontakter den ansvarlige leder den studerende til en nærmere belysning af sagsforholdet. Denne belysning skal foregå over mail, så forløbet kan dokumenteres. Er sagens omstændigheder helt ekstraordinære, kan uddannelseslederen lade sagen overgå til rektor. I perioden hvor sagen vurderes er den studerende midlertidigt suspenderet fra studiet. Den studerende har 5 hverdage til at belyse sagsforholdet. Hører uddannelseslederen ikke fra den studerende, vil den studerende blive permanent bortvist fra Innowells studier.

Hvis uddannelseslederen efter belysning af sagsforholdet finder anmeldelsen berettiget, skal det indberettes til rektor, såfremt der er tale om gentagne eller grove overtrædelser, som bør føre til bortvisning.

Rektor træffer afgørelse i sagen, såfremt forholdet er overgået til rektor. I øvrige tilfælde afgøres sagen af den ansvarlige leder.

Alt efter de anmeldte forhold kan der anvendes en eller flere af følgende sanktioner:

1) Tildeling af mundtlig og/eller skriftlig advarsel.

2) Midlertidig eller permanent bortvisning fra eksamen og/eller studie. Se også §7. Bortvisning.

Konstateres det, at der er forsøgt plagiering/snyd, kan den studerende ikke modtage vejledning i forbindelse med omskrivning af plagiatet. Uddannelseslederen kan dispensere herfra, hvis der foreligger formildende omstændigheder.

Sanktionerne kan ske med fremad- eller bagudrettet virkning og indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin præstation, eller får en allerede givet bedømmelse annulleret. Ved enkeltstående eller milde tilfælde, hvor sanktion 1 anvendes, vil den studerende skulle tage en omprøve/eksamen/test/opgave.

§6. Bedømmelser, mødepligt og fravær

Bedømmelser:

Den studerendes skriftlige opgavebesvarelser (SOB) vurderes skriftligt af faglæreren efter bestået eller ikke bestået. Ved bedømmelsen bestået er gældende at minimum 51-75% af opgavesvar skal være rigtige. Ved opgavebesvarelser har den studerende et forsøg, og yderligere et hvis opgaven ikke bestås. Ved opgavebesvarelser kan faglæreren yderligere dispensere fra sidste forsøg hvis dette ikke bestås, og hvis der skønnes at den studerende i øvrigt har haft et tilfredsstillende studieforløb til karakteren bestået. Ved dispensation skal den studerende skrive referat af det emne, den studerende ikke har bestået. Faglæren kan højst dispensere den studerendes opgaver (SOB) svarende til maximalt 50% i faget, hvorefter den studerende ikke kan indstilles til eksamen eller deltage på seminar i det pågældende fag, og der vil i så fald ikke kunne udstedes et eksamens-, kursus- eller uddannelsesbevis. 

Ved multiple choice (MC) deltests (MCD) og multiple choice stopprøver (MCE) bedømmes ud fra karakterskalaerne bestået/ikke bestået eller 7-trins-skalaen. Multiple choice/forklaringsopgaver er tidsbegrænset afhængig af antal af spørgsmål og sværhedsgrad til en varighed af maksimalt 1 time og maksimalt 60 spørgsmål, samt er bestået ved minimum 51-75% rigtige. Spørgsmålene/forklaringsopgaverne bliver til hver eksamen vilkårligt udvalgt af databasen, således at ikke to eksamener er ens. Der må benyttes egne papirnotater og pensum i henhold til læreplanens mål, delmål og teoretiske fundament. Eksamensresultatet gennemgås og kommenteres af faglæreren, samt af ekstern censor i fagene anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi. Ved eksaminationer der udløser karakteren ikke bestået har den studerende endnu et forsøg, hvorefter karakteren vil være gældende for faget. Ved delprøver har den studerende et forsøg, og yderligere et hvis den studerende ikke består. Ved delprøver kan faglæreren yderligere dispensere fra sidste forsøg, hvis dette ikke bestås, og hvis der skønnes, at den studerende i øvrigt har haft et tilfredsstillende studieforløb til karakteren bestået. Ved dispensation skal den studerende skrive referat af det emne, den studerende ikke har bestået. Faglæren kan højst dispensere den studerendes opgaver (SOB) svarende til maximalt 50% i faget, hvorefter den studerende ikke kan indstilles til eksamen eller deltage på seminar i det pågældende fag, og der vil i så fald ikke kunne udstedes et eksamens-, kursus- eller uddannelsesbevis.

Ved større skriftlige opgaver (SSO) vurderes og bedømmes skriftligt af faglæreren efter bestået/ikke bestået ud fra opgavens formelle krav. Den studerende har et forsøg, og yderligere et hvis den studerende ikke består, hvorefter karakteren vil være gældende. Ved fornyet besvarelse kan faglæren enten vælge at give eleven en ny opgave eller stille krav om uddybning til den eksisterende opgave.

Mødepligt ved tilstedeværelsesundervisning:

Der er 100% mødepligt ved al booket tilstedeværelsesundervisning.

Booket tilstedeværelsesundervisning er bindende ved mindre end 3 uger før 1. undervisningsdag. Ved udeblivelse eller afbud indenfor 3 uger før 1. undervisningsdag er det ikke muligt at få sit køb retur jf. §3 , og det er ikke muligt at flytte en allerede booket tilstedeværelsesundervisning indenfor 3 uger før 1. undervisningsdag.

Ved tilstedeværelsesundervisning hvor der stilles krav om en forudgående teori, opgaveafleveringer, deleksaminationer, test m.m., skal dette være gennemført og bestået senest 3 uger før 1. undervisningsdag og indenfor sin købte studieadgang, hvorfor den studerendes ikke kan booke sin tilstedeværelsesundervisning, før dette er gennemført.

Booking og gennemførelse af al tilstedeværelsesundervisning skal ske indenfor sin købte studieadgang.

Booking og køb af tilstedeværelseseksaminationer er bindende ved mindre end 3 uger før den aftalte tid. Ved udeblivelse, afbud eller forsinkelse, vil den bookede eksamen tælle for et forsøg. Den studerende har et forsøg, og yderligere et hvis den studerende ikke består, hvorefter karakteren vil være gældende. Køb af bookede eksaminationer afregnes på eksamensdagen. Skyldige eksamensgebyrer skal være betalt inden en ny eksamensbooking kan foretages. Booking af tilstedeværelseseksaminationer skal afvikles inden for sin givne studieadgang og forudsætter at den studerende har afsluttet alt forudgående studie senest 3 uger før booking af en tilstedeværelseseksamen.

Fravær:
Den studerende må maksimalt have 10 % i fravær i opgaveafleveringer, 0 % fravær på al tilstedeværelsesundervisning. På 4. semester må den studerende have 10 % fravær. Ved fravær der ligger ud over det tilladte kan den studerende ikke indstilles til eksamen i det pågældende fag.

§7. Bortvisning

Innowell forbeholder sig ret til bortvisning uden nogen mulighed for returnering af betaling ved plagiat og snyd ved opgaveaflevering og eksaminationer, tyveri og samarbejdsvanskeligheder af særlig grov karakter. Ved samarbejdsvanskeligheder gives én skriftlig advarsel inden en eventuel bortvisning.

Ved tilstedeværelsesundervisning er den studerende forpligtet til at overholde skolens regler og uniformering. Læs evt. mere om disse her: Uniformering og skoleregler

§8. Betaling

Betaling med kreditkort gennemføres via en krypteret og sikkerhedsgodkendt løsning fra PBS/Quickpay, og kreditkortoplysninger er derfor ikke tilgængelig for Innowell.

Ved kontantbetaling kan hævekortene og kreditkortene Dankort, Visa/Dankort, Visa og Mastercard benyttes.

Det er ikke muligt at betale pr. efterkrav eller giro, med undtagelses af offentlige institutioner.

Valgte købsmodel, pris og gebyrer vil tydeligt fremgå inden betaling.

betalingskort

§9. Fortrydelse af køb og klagemulighed

Et køb kan fortrydes inden for 14 dage efter betaling, hvis der ikke har været logget ind på det købte. Hvis den studerende fortryder købet, og ikke har været logget ind, skal der sendes en mail til info@innowell.net indenfor de 14 dage med oplysninger om email, adresse, brugernavn og kontonummer. Hvis den studerende er utilfreds med Innowells håndtering af reklamationen, skal man først rette henvendelse til Innowell. Kan der ikke indbyrdes findes en løsning, kan man klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via brev til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Se mere om dette på www.kfst.dk. Hvis det ikke lykkes at opnå enighed hos Center for Klageløsning, har man herefter mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, i så fald betingelserne herfor er opfyldt. Læs mere på www.kfst.dk.

§10. Persondata

Ved tilmelding og registrering vil begrænsede persondata være tilgængelige for studiekammerater m.m. Disse data vil indeholde navn og email, samt yderligere oplysninger som du selv måtte ønske tilgængelige i din profiltegning.
Ved anden betaler end den studerende selv, kan betaleren få oplysninger alene omkring studieforløbet ved direkte henvendelse til Innowell.
Personalet vil kunne tilgå alle data oplyst ved tilmelding, med undtagelse af kreditkortoplysninger. jf. §6. Personalet er omfattet af tavshedspligt.

§11. Cookies og persondataforordning

Når du besøger vores hjemmeside Innowell.net accepterer du at vi benytter cookies. Disse benytter vi til tekniske funktionaliteter, så vi kan huske dine præferencer, samt til indsamling af statistik om hvordan siden bruges. Du kan læse mere om vores brug af cookies her: Cookies.

Fra den 25. maj 2018 kom der ny lov om persondatabehandling under navnet ”Persondataforordningen”, der handler om hvordan vi behandler dine data. Du kan læse mere om dette her: Privatlivspolitik.

§12. Åbningstider, kontakt og ejerforhold

Innowell kan kontaktes i vores åbningstid mandag-torsdag 9-16, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage jf evt. Innowells kalender. I vores åbningstid kan studievejledningen træffes på telefonnummer 98901080 eller online chat. På mail har personalet en svartid på maksimalt 5 hverdage med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.Innowell er ejet af:

SpaConsulting ApS
Søndergade 33
9320 Hjallerup
info@innowell.net
Tlf. nr.: 98901080
Cvr. nr.: 30809564

Købsbetingelserne er sidst opdateret 15.11.2019.