Tilstedeværelseseksamen

You are here:

Eksamen

I alle uddannelser og kurser vil det fremgå hvilken type eksamensform, der er gældende for din uddannelse eller dit kursus, om denne skal tages med fysisk fremmøde (tilstedeværelseseksamen) eller online, om den er praktisk, skriftlig eller mundtlig eller i kombination med hinanden.

I enkelte kurser, herunder ofte sundhedsfaglige kurser, vil det ligeledes fremgå, om det er muligt helt, at kunne fravælge en eksamen.

Ved at fravælge en eksamen, når det er muligt, udstedes i stedet blot et kursusbevis, mens der ved kurser med afviklede eksaminationer, udstedes både et kursusbevis og et eksamensbevis.

Hvis et sundhedsfagligt enkeltfag indgår i en større uddannelses eller kursuspakke hos Innowell, så er det mål for den samlede uddannelse, der definerer, om det er muligt at fravælge en eksamen.

Hvad skal jeg vælge, når det er muligt, – eksamen eller ej?

Om man ønsker at fravælge en eksamen, hvor det er muligt, eller at tilkøbe en eksamen med fysisk fremmøde, afhænger af formålet med kurset.

Ofte har de studerende ikke et behov for et eksamenbevis hvis man fx:

 • blot ønsker genopfriskning i et fag
 • hvis man blot skal bruge et fag til at forbedre sine optagelsesmuligheder på et andet studie, hvor der ikke stilles krav om bestemte eksamensformer.
 • hvis man tager efteruddannelse med henblik på, at kunne bevare sin RAB-registrering i en brancheforening m.m.

De fleste studerende vælger dog, at tilkøbe en eksamen med fysisk fremmøde, for bedst muligt, at kunne imødekomme div. gældende lovgivninger og div. optagelseskrav, hvor dette er relevant m.m. Dette kan fx være med henblik på:

 • at kunne opfylde Skats uddannelseskrav til at kunne opnå momsfritagelse på sine sundhedsydelser
 • at kunne opfylde Styrelsens for Patientsikkerheds uddannelseskrav til, at kunne blive RAB-registreret behandler
 • at kunne opfylde optagelseskrav i div. brancheforeninger
 • at kunne opfylde krav om specifikt et eksamensbevis for optagelse på en uddannelse eller meritsøgning på en uddannelse m.m.

Det er således både den studerendes eget valg men også eget ansvar, og derfor kan det være en god ide at søge rådgivning hos bl.a. Dansk Behandlerforbund, der besidder en omfattende viden om gældende lovgivning for behandlere, samt hos Skat, eller andre relevante myndigheder eller institutioner m.m. for dermed at sikre sig bedst muligt.

Hvis en eksamen fravælges, og et kursus derfor afsluttes med alene et kursusbevis, er det ikke muligt senere at tilkøbe en eksamen med fysisk fremmøde.

Innowell anbefaler, at den studerende afslutter med en eksamen med fysisk fremmøde, hvor dette er en mulighed. På denne måde sikres man bedst muligt.

Hvis faget ønskes afsluttet uden eksamen, skal du skrive til Innowells studievejledning på info@innowell.net med følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Hvilket fag du ønsker at afslutte uden eksamen

Du vil herefter modtage et kursusbevis uden et eksamensbevis, og studieforløbet vil herefter være afsluttet hos Innowell.

Eksamensform og hjælpemidler

En skriftlig eksamen med fysisk fremmøde, eller online, foregår som selvstændige tidsbegrænsede prøver, der er varieret af korte formuleringsspørgsmål, visuelle opgaver og multiple choice spørgsmål.

Multiple choice spørgsmålene er opsat efter de pædagogiske og didaktiske teorier fremsat af blandt andet professor Michael Schwartzbach tidligere Aarhus Universitet, hvor fejlsvar og forsøg på omgåelse automatisk bliver straffet.

Til multiple choice spørgsmål er simple ja- og nej-svar ikke er muligt. Således er det ikke muligt, indenfor den givne tid, at søge svar i sit pensum, tidligere opgaver eller egne notater til hvert spørgsmål. Den studerende skal derfor være i besiddelse af en vis funderet paratviden, for at kunne bestå sin eksamen. 

Alle spørgsmål bliver til hver eksamen vilkårligt udvalgt af Innowells database, således at ikke to eksaminationer er ens. Til hver eksamination vægtes relevante spørgsmål i henhold til læreplanens mål og delmål, og den studerende har til eksamen 1-2 minutter pr. spørgsmål afhængig af, om det er korte formuleringsspørgsmål, opgaver eller multiple choice.

Der må til alle eksaminationer benyttes egne notater og lærebog/pensum i henhold til læreplanens mål, delmål og teoretiske fundament ud fra ministeriets erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

Hvis pensum og notater findes på en pc eller tablet, og ønskes medbragt til eksamen, må disse enheder ikke være online, for at forhindre adgang til at kunne spørge en ven, AI (Chat GPT m.m.), eller søge information på nettet m.m. Eksamensspørgsmål må, og skal, alene besvares af den studerende.

Medbring også gerne papir og blyant, for evt. at kunne tage notater undervejs i eksamen.

Eksamen bedømmes ud fra enten bestået/ikke bestået eller 7-trinsskalaen. Ved karakteren ikke bestået, eller 00, får den studerende endnu et forsøg, hvorefter karakteren vil være gældende.

Undervejs i den studerendes studier vil man ofte møde div. test og opgaver, så denne type eksamensform allerede er kendt, og afprøvet, forud for den studerendes endelige eksamen.

For at kunne tilgå en eksamen skal man benytte en kode for at kunne “låse” eksamen op, denne kode udleveres af eksamensvagten når den studerende er klar til at påbegynde eksamen.

Eksaminationer med fysisk fremmøde og/eller online

Eksaminationer med fysisk fremmøde foregår på et af Innowells godkendte eksamenssteder hele året rundt, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

Online eksaminationer foregår fra eget hjem, og ligeledes hele året rundt, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

Ved eksaminationer med fysisk fremmøde aftales dato og tidspunkt med eksamensstedet, og man kan typisk komme til eksamen indenfor 1-2 uger, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

Ved online eksaminationer aftales dato og tidspunkt med Innowell, og man kan typisk komme til eksamen indenfor 1-2 uger, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

Innowell anbefaler, at den studerende nøje planlægger at være færdig med sit studie senest 4 uger før udløb, samt tager højde for at planlægningen har fokus på skolernes ferier og helligdage. Dette sikrer, at der er mulighed for at tage en ny eksamen inden for sin givne studieadgang, hvis man skulle være så uheldig ikke at bestå sin eksamen.

Man kan ikke tage en eksamen, hvis studieadgangen er udløbet, da denne er en del af sit studieforløb, samt foregår i sit studie via sit login.

Det er dog muligt at købe forlængelse af sit studie, så længe man stadig har adgang. Læs mere om dette i Innowells købsbetingelser: Købsbetingelser

IT-krav til online eksamen

Vælges en online eksamen skal eksaminanden have en computer og et web camera til rådighed, for at eksamensvagten skal kunne overvåge eksamen.

Eksamensrummet fra eget eget hjem skal være støjfrit, og der må ikke befinde sig andre personer end eksaminanden selv i rummet, mens eksamen foregår.

Tidsbestilling til eksamen

Når man har gennemført hele sit studie, og er klar til eksamen, skal man skrive en mail til studievejledningen på info@innowell.net. I emnebjælken skrives “klar til eksamen” og i mailen skal skrives følgende oplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Hvilken eksamen du ønsker fx “eksamen i psykologi”, “eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære”, “eksamen i 1. semester klinisk fodplejer” m.m.
 • Eksamensform – fx om der ønskes en fysisk eller online eksamen, hvis muligt.

Studievejledningen vil herefter gennemgå dit studie, og retursvare med kontaktoplysninger til Innowells eksamenssteder, som du herefter kan kontakte for tidsbestilling.

Bemærk, at der kun kan bestilles tid hos eksamensstedet ved at følge ovennævnte procedure. Bestilles der tid direkte til eksamensstedet uden skriftlig verificering fra Innowell vil eksamen blive annulleret, og dermed markeret som ikke bestået, uanset opnået resultat.

Bemærk, at tidsbestilling til eksamen bør foregår i Innowells åbningstid mandag-torsdag 9-16, af hensyn til mulighed for teknisk support. Hvis der bestilles tid til eksamen uden for Innowells åbningstid, er dette på eget ansvar, og kan i værste fald, medfører både et nyt eksamensforsøg, samt et nyt eksamensgebyr til eksamensstedet.

Eksamenssteder med fysisk fremmøde

Det er muligt at gå til eksamen med fysisk fremmøde i følgende byer:

 • Sjælland: Slagelse, Ballerup og Helsingør
 • Fyn: Ringe
 • Midtjylland: Vejle
 • Nordjylland: Hjallerup v/Aalborg

Beskyttelse af persondata

Når eksamen er slut, er det vigtigt, at man husker at logge helt ud af studiet og Innowells side, så eksamensvagten, andre studerende m.m. ikke har tilgang til sine personoplysninger.

Eksamensbevis og behandlingstid

Når man har gennemført sin uddannelse eller kursus, vil behandlingstiden på et eksamensbevis være 14 dage, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage. I dette tidsrum gennemgås den studerendes uddannelse og eksamen af fx faglærer, eksterne censorer m.m., og herefter bestiller faglæreren et eksamensbevis, som man modtager på mail.

Hvis man ikke har hørt fra Innowell indenfor 14 dage, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage, er det vigtigt, at man hurtigst mulig kontakter Innowell, så Innowell kan undersøge sagsforløbet for eventuelle tekniske fejl m.m.

Persondata med fejl, og manglende bevis, kan koste dyrt

Vær opmærksom på om du har udfyldt din profil med dit fulde navn, og om dette er korrekt stavet, samt fremgår med stort begyndelsesbogstav i hvert af dine navne.

Når Innowell henter data til de studerendes eksamensbeviser, som navn, fødselsdato m.m., hentes dette automatisk fra de profiloplysninger, den studerende indtastede under sit betalingsforløb.

Hvis den studerende ikke har udfyldt sin profil med korrekte oplysninger, har undladt at skrive fulde navn, har stavet sit navn forkert m.m., og først har modtaget et bevis, så er det behæftet med et administrationsgebyr på 995 kr., hvis beviset skal laves om.

Vær ligeledes opmærksom på at offentlige uddannelsesinstitutioner og myndigheder kan afvise et uddannelsesbevis, hvis der ikke fremgår det fulde navn på beviset.

Dobbelttjek derfor altid dine profiloplysninger inden du går til eksamen.

Når du har modtaget dit bevis, bør du straks:

 • skrive beviset ud
 • tage et foto af beviset
 • tage backup af beviset ved fx at uploade dit bevis til et online drev som fx Google Drev, eller andre Skyfunktioner.

Lader du blot dit bevis ligge i din indbakke, og på et tidspunkt skifter mailadresse, så kan du ikke længere tilgå dit bevis. At sikre sit bevis bedst muligt i både print, foto og i skyfunktioner, sikrer at dit bevis aldrig bliver væk.

Innowell gemmer ikke persondata omkring beståede uddannelser eller kurser, prøver m.m., hvilket betyder, at beviser ikke kan genskabes fra Innowell, når den studerendes studieadgang først er udløbet. Dette betyder i værste fald, at den studerende både skal købe og tage uddannelsen om igen, hvis myndigheder fx stiller krav om bevisførelse, og beviset er væk.

Det er den studerendes eget ansvar, at sikre alle sine uddannelses-, eller kursusbeviser.

Gode eksamenstips

✔️ Planlæg dit studie, så du sikrer, at du er klar til eksamen uden for skolernes ferier og helligdage

✔️ Bestil tid til eksamen i god tid, og senest 3-4 uger før dit studie udløber

✔️ Medbring betalingsmiddel, ID, pensum, notater, skriveredskaber og papir.

✔️ Start med at svare på alle spørgsmål uden at slå op i pensum eller notater, og noter spørgsmål som evt. skal tjekkes op, når alle spørgsmål er besvaret.

✔️ Revurder ikke de svar, hvor du ikke var i tvivl. Ofte vil hjernen begynde at tvivle, og det er her de fleste fejl opstår.

✔️ Brug indekset bag i lærebøgerne til at slå ord/emner op, i stedet for at lede igennem et helt kapitel.

✔️ Lav orden og systemer i dit pensum og dine noter, så du hurtigt kan finde det du søger, og begrænser eksamensstress.

Relevant ved sygdom eller ikke-bestået

Ved sygdom skal du hurtigst muligt give besked til eksamensstedet. Du kan melde afbud til eksamen op til 48 timer før, uden at skulle betale for den bestilte eksamen.

Hvis du skulle blive forhindret indenfor 48 timer, skal du også gerne give eksamensstedet besked, men i dette tilfælde, vil du blive faktureret for din udeblevne eksamen, og efter betaling heraf, kan du bestille en ny eksamen.

Hvis du ikke består din eksamen, har du mulighed for at komme til én reeksamination. Eksamensgebyret for første eksamen er fortsat bindende. Der betales vanligt eksamensgebyr for en reeksamination, og dette 2. og sidste forsøg er herefter bindende.

Tid og Priser på eksamen

En eksamen koster 500 – 1.500 kr. pr. eksamen, som afregnes direkte til eksamensstedet og/eller ved online eksamination.

Det er op til den studerende, om man ønsker at købe én eksamen af gangen, eller om man ønsker at købe eksamenspakker, hvor man afslutter flere eksaminationer på én gang.

Hos Innowell anbefaler vi, at man køber eksamenspakker, da dette både er mere tidsbesparende og ofte også billigere.

Vælger man at købe eksamenspakker, hvor man skal op til flere eksaminationer efter hinanden, er det muligt at holde pause mellem hver eksamination.

 • Eksamenspakke til 1. semester eller den sundhedsfaglige grunduddannelse (tager 3,5 timer): (anatomi/fysiologi, sygdomslære, grundlæggende farmakologi, psykologi, intro til alternativ behandling, klinikvejledning/klientbehandling) 1500 kr.
 • Anatomi, fysiologi, sygdomslære og grundlæggende farmakologi (tager 2 timer) 1500 kr.
 • Anatomi/fysiologi (tager 60 minutter) 1000 kr.
 • Sygdomslære (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Grundlæggende farmakologi (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Psykologi (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Intro til alternativ behandling (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Klinikvejledning og klientbehandling (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Teoretisk massage (tager 30 minutter) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for kliniske fodplejere (tager 30 min) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for fodplejere (tager 30 min) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for kliniske massører (tager 30 min) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for kliniske kosmetologer (tager 30 min) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for kosmetologer (tager 30 min) 500 kr.
 • Afsluttende lægeeksamination for hudterapeuter (tager 30 min) 500 kr.

Hos Innowells godkendte eksamenssteder findes venlige og imødekommende eksamensvagter, der forstår at tage hånd om Innowells studerende. Eksamensvagterne har modtaget mange flotte anmeldelser for både deres venlighed,  fysiske rammer og serviceniveau.

Ønsker du at vide mere om eksamensvagtens rolle og opgave i forbindelse med din eksamen, kan du med stor fordel læse mere i denne brochure for eksamensvagter, så du præcist ved hvordan eksamen forløber: Vejledning for eksamensvagter

Flere oplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte Innowells studievejledning for flere oplysninger, spørgsmål m.m.

Held og lykke med eksamen