Læringsplatform

You are here:

Innowells læringsplatform

Vores Learning Management System (LMS) hedder Moodle, som er et softwareprogram der benyttes til Internet-baseret læring. Moodle er et globalt udviklingsprojekt som er specialdesignet til at understøtte socialkonstruktivistiske pædagogiske rammer for uddannelse. Moodle er en forkortelse for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, og systemet benyttes over hele verden.

I Danmark er Moodle et anerkendt LMS og er bredt repræsenteret, her i blandt på Aalborg Universitet, som kører alt sin e-learning/fjernundervisning/online undervisning via Moodle, endvidere benyttes Moodle af Københavns Universitet, Danmarks bibliotek, Politiet, EMU-Danmarks undervisningsportal, Hellerup Gymnasium m.m.

Moodle er designet ud fra pædagogiske principper og med et eksplicit indbygget læringssyn, med henblik på at hjælpe undervisere med at skabe effektive brugervenlige online undervisningsmiljøer.

 

Moodle og Innowell

Innowells primære læringsmetode er blended e-learning (blandet e-læring), som er en kombination af lærerstyret fjernundervisning/e-learning (e-læring) og seminar (tilstedeværelsesundervisning).

Innowell mener, at læring skal være tilgængelig på individets præmisser, og her ser vi blended e-learning som et særdeles godt værktøj for den enkelte studerende til at realisere netop sine uddannelsesbehov uanset hvor man bor.

E-learning fra Innowell er et alternativ til den traditionelle klasseundervisning, som har været kendt i århundreder. Ved e-learning er klasseundervisningsprincippet bevaret, men kommunikationen mellem undervisere og studerende foregår ikke fysisk i klasseværelset, men via Moodles integrerede sociale medier som fx direkte besked bokse, mail, skype, chat, fora, messenger, facebook, google meet m.m.

 

Maksimal studiefrihed og fleksibilitet

Online undervisning/e-learning/e-læring er et spændende alternativ til klasseundervisningen, da denne undervisningsform giver mange frihedsgrader for den studerende eksempelvis:

  • Man tager lektioner, når man har tid, og føler sig motiveret
  • Man tager lektioner, hvorfra man ønsker det
  • Man tager lektioner i det tempo man ønsker og magter indenfor den givne studieadgang

Der er mange lighedspunkter såvel som forskelligheder mellem traditionel klasseundervisning og blended e-learning via Moodle.

Når man studerer via e-learning/online, foregår undervisningen som hovedregel via sin computer, og man kommunikerer med undervisere og andre studerende via Moodle.

For at få den sociale side fra klasseundervisningen med, guides den studerende via telefon ind i sit virtuelle klasseværelse i Moodle, som hovedregel i starten af undervisningsforløbet. Under denne personlige guidning vil studievejleder bl.a. give gode råd, besvare spørgsmål, demonstrere forskellige pædagogiske læringsværktøjer, introducere studiekammerater, undervisere, fora, opgaver, opgaveafleveringer, eksaminationer med mere.

 

Designet som et traditionelt klasseværelse

Selve fjernundervisningen er tilrettelagt således, at den ligner den traditionelle klasseundervisning så meget som muligt. Dette viser sig blandt andet i Moodles design af læringsmiljøer, hvor læreplanen er struktureret på en virtuel tavle, og hvor de studerende altid er i umiddelbar nærhed af fagstoffet, underviser og medstuderende.

Selv om der er tale om en udpræget grad af lærerstyret fjernundervisning, har man let adgang til støtte og kontakt fra studievejledere, undervisere og medstuderende. Studieformen minder meget om den moderne form for klasseundervisning, hvor underviseren i højere grad er konsulent, hvor den studerende via teoretiske og praktiske øvelser tilegner sig stoffet, og stiller spørgsmål til underviseren efter behov.

Går man i stå, gør man ligesom i traditionel klasseundervisning. Man stiller et spørgsmål til sine medstuderende eller undervisere, og i den virtuelle klasse foregår dette via Moodles sociale medier. Når underviseren eller andre studerende modtager et spørgsmål, besvares dette igen via Moodle, så alt kommunikation holdes samlet og flere kan involveres. Hvis den studerende har brug for øjeblikkelig hjælp, er det muligt at kontakte Innowells studievejledere på telefon mandag til torsdag 9-16. Alle Innowells studievejledere er uddannende behandlere, og besidder en lang erfaring med undervisning.

Igennem forløbet løser man en række opgaver, prøver, deleksaminationer m.m., som afleveres til underviseren via Moodle. Efterfølgende retter og tilbagesender underviseren sine kommentarer, feedback, karakterer m.m. indenfor maksimalt 5 hverdage med undtagelse af skolernes ferier og igen via Moodle. Den studerende behøver ikke at vente på svar fra sin underviser for at kunne gå videre med sin studieplan, og således kan den studerende sagtens fortsætte sin læreplan selv om underviseren måske endnu ikke har givet en vurdering af sin sidste opgave.

Den studerende har i Moodle en studiejournal, hvor prøver, deleksaminationer, opgaver, opgaveafleveringer, afleveringstidspunkt, kommentarer, karakterer m.m. er tydeligt struktureret. På denne måde er det let og enkelt at holde styr på sine afleveringer og underviserens feedback.

På aftalte tidspunkter kan underviseren være til rådighed for her-og-nu kommunikation på telefon, skype eller via chat, hvilket vil sige at man kan få svar øjeblikkeligt på sine spørgsmål, ligesom diskussioner kan finde sted akkurat som i traditionel undervisning.

Gennem Moodles sociale medier er det også muligt at koordinere gruppearbejde, fælles opgaveløsninger, studiegrupper, lektiehjælp med mere. Endvidere kan underviseren publicere en fællesopgave i Moodle, som alle kan kommentere og diskutere, og det er muligt for underviseren at se hvem der har kommenteret og hvornår, samt hvem der endnu ikke har kommenteret på opgaven.

I Moodle findes en Logbog, som samler alle de studerendes aktiviteter, og det er her igennem muligt for underviseren at følge den studerendes aktivitetsniveau gennem hele uddannelsen, den gennemsnitlige studietid, notater fra andre undervisere med mere.

I Moodle findes forskellige fora for studerende, hvor de kan vidensdele og sparre med hinanden. Ligeledes findes også ”lukkede” fora for underviserne, hvor de kan vidensdele, diskutere opgaver og opgaveløsninger, udveksle pædagogiske og didaktiske metoder med mere.

Moodles pædagogiske design motiverer ikke kun de studerende, men også underviseren til at afsætte ressourcer til differentieret undervisning og vedligeholdelse af viden. Moodle giver underviseren pædagogisk metodefrihed og understøtter en række læringsmetoder som f.eks. forelæsninger, træningsfilm, link til ny viden, quiz (test af paratviden), debatoplæg, videokonference, podcasts med mere.

E-learning/online undervisning hos Innowell kræver ikke, at man hele tiden er logget ind på Moodle. Man behøver kun at være på Moodle, når opgaver, spørgsmål og svar skal sendes/modtages, samt når læreplanen og underviserens notater skal læses. Når man tilegner sig stoffet og øver ved hjælp af materialet, behøver man ikke at være på Moodle.

 

IT-udstyr

For at få den bedste oplevelse af at studere på fjernundervisning anbefales at man har adgang til en computer fra eget hjem, og altid benytter browseren Google Chrome. Det er muligt at studere fra en mobil eller tablet, men ved fx opgaveskrivning og afleveringer, eksaminationer m.m. kan dette opleves besværligt og i nogle tilfælde utilgængeligt.

Når man tager online prøver eller deleksaminationer, anbefales det at benytte fastnet, da man ved brug af trådløs netværk kan risikere at blive afbrudt af sin udbyder under en eksamen. Hvis man ikke har fastnet, kan dette evt. løses ved midlertidigt at forbinde sin router med sin computer, eller man kan tilgå sin eksamen fra andre computere, der har fastnet fx på biblioteket, hos en bekendt m.m.

Til enkelte opgaveskrivninger skal der benyttes et skriveprogram, og her kan anbefales Google DocsLibreOffice eller Open Office, som alle er gratis programmer. Alternativt kan der benyttes betalingsprogrammer som fx Microsoft Word. Stort set alle skriveprogrammer kan benyttes, dog er det en forudsætning, at programmet skal kunne konvertere din fil til PDF-format forinden aflevering for at sikre, at underviserne kan åbne dem.

Har du tekniske problemer, er du altid velkommen til at kontakte vores dygtige studievejledere, der gerne guider dig trin for trin med dine udfordringer, og som har mange års erfaring i teknisk support.

 

E-learning hos Innowell kan afprøves gratis

Alle interesserede studerende kan gratis afprøve hvordan e-læring foregår hos Innowell for at prøve, om denne undervisningsform passer til den studerendes behov. Dette er dels for, at den studerende kan sikrer sig, at forventninger til studiets undervisningsform indfries inden betaling af sin uddannelse, men også for at afprøve den studerendes egne læringspræferencer.

 

Blended e-learning/ blandet e-læring

Blended e-learning er læring på en ny og effektiv måde:

  • Kombination af seminar og e-learning/online undervisning
  • Fleksible og individuelt tilpassede forløb
  • Fleksibel uddannelse og udvikling 365 dage om året og 24 timer i døgnet
  • Læring når den enkelte studerende har tiden til det
  • En pædagogik hvor den enkelte deltagers behov er udgangspunktet
  • Optimal udnyttelse af face-to-face-læringstiden
  • Lige mulighed for uddannelse uanset bopæl

Blended e-learning er grundlaget for læring i Innowell. Vi har gjort op med det traditionelle klasseværelse og arbejder i stedet med fleksible og adaptive læringsprincipper hvor udgangspunktet er det enkelte individs nuværende situation.

Vi leverer ikke ”masselæring”, men individuel, varieret læring. Ligeledes leverer vi ikke selvstudie, men derimod undervisning som befordrer tilegnelse af færdigheder, viden, holdninger og refleksion.

Velkommen til Innowell