Lægeeksamineret Klinisk Massør

Tag en spændende massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør på kvalifikationsniveau 5 via e-læring og seminar

Læs mere

Massøruddannelse på fjernundervisning


Har du også drømmen om hurtigt at blive en dygtig klinisk massør? - så skal du selvfølgelig vælge Innowells massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør. Uddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og er pt landets eneste offentlige kvalifikationsvurderede private massøruddannelse, hvor du får et statsligt valideret uddannelsesbevis.

Massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør

En Lægeeksamineret Klinisk Massør fra Innowell mestrer i praksis, de klassiske massageformer som fysiurgisk massagesportsmassage, skadesmassage m.m., samt har en både bred og fagspecifik viden i anatomifysiologisygdomslærepsykologi, klinikvejledning, arbejdsmiljø, relevant sundhedslovgivning med mere.

Uddannelsen til Klinisk Massør er en professionsrettet uddannelse, hvilket indebærer, at der lægges vægt på at kombinere teoretisk viden og praktiske færdigheder. Klinisk massage er en del af den sundhedsmæssige indsats over for mennesker gennem hele livsforløbet.

Den Kliniske Massørs fagteoretiske kompetence er en kognitiv og intellektuel kompetence relateret til det kropsterapeutiske fokus og teorigrundlag. Klinisk massage bygger på grundlæggende antagelser om sammenhænge mellem sundhed, udvikling og menneskers aktivitet i samspil med omgivelserne.

Den Kliniske Massørs praksiskompetence er relateret til professionel erhvervsudøvelse. Praksiskompetence handler om at udfylde sin jobfunktion og at udføre den kliniske massage og samarbejde tværfagligt. Det drejer sig om den Kliniske Massørs professionalisme, ansvar og funktionsdygtighed i forhold til at løse arbejdsopgaver i den konkrete situation i samspil med klienten, andre personalegrupper og den Kliniske Massørs netværk som en helhed.

Praksiskompetence er udtryk for fortrolighed med den arbejdsproces, hvor teori, erfaring og refleksion danner grundlaget for diagnose, vurdering og beslutning, og hvor handling gøres til genstand for evaluering. Praksiskompetence udtrykker viden om og færdigheder i, hvordan opgaver løses i en given sammenhæng forbundet med evnen til at bruge sig selv i en professionel relation.

Den Kliniske Massørs fagteoretiske kompetencer angår:

 • Bevægeapparatets sundhedsbetydning for menneskers daglige aktiviteter
 • Bevægeapparatets sundhedsbetydning for menneskers arbejds- og levevilkår
 • Kropsterapeutisk sygdomsforståelse og sygdomskendskab
 • Etiske overvejelser m.m.

Den Kliniske Massørs praksiskompetence angår:

 • Udførelse af klinisk massagebehandling og klientvejledning 
 • Den Kliniske Massørs opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse og klinisk massagebehandling
 • Formidling og udvikling af den kliniske massage

Konteksten for massørens virke

Konteksten for den kliniske massørens virke er professionalisme, ansvarlighed, refleksion og sociale færdigheder. Dette er det personlige grundlag for at udføre klientcentreret klinisk massage ud fra en situationsbestemt forståelse af, hvad der er fagligt og etisk korrekt.

Effekten af massørens virke

Den Kliniske Massør er en del af det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende team, som varetager den nære klientrelation, og derfor er nærmest klienten ift. at vejlede og støtte klienten, samt at forebygge en evt. forværring af eksisterende problematikker.

Professionens udviklingsperspektiver

På baggrund af det stigende behov for massagebehandling er der perspektiver i at udvikle og kvalificere massage af behandlende, rehabiliterende og symptomlindrende karakter for at fremme sundhed og forebygge sygdom, samt forholde sig refleksivt til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling inden for fagområdet, hvorfor der også indgår kundskaber fra sundhedsvidenskabelige fag, naturvidenskabelige fag, humanvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag i uddannelsen til Klinisk Massør. Vægtningen og kombinationen af kundskaber fra de forskellige fag vil påvirkes af den fortsatte udvikling af faget.

Uddannelsen til Klinisk Massør imødekommer arbejdsmarkedets behov for sundhedsfaglige kvalifikationer, og tager hensyn til udviklingen indenfor sundhed på både erhvervs- og samfundsmæssigt plan. Det nuværende og kommende behov for uddannelsen til Klinisk Massør og massørens erhverv er stadig stigende.

Kvalifikationsniveau 5 og kvalitetssikring

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og er pt landets eneste offentlige kvalifikationsvurderede massøruddannelse. 

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Både uddannelsen til klinisk massør samt uddannelsens største sundhedsfaglige enkeltfag, herunder anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi er kvalifikationsvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution til kvalifikationsniveau 5, som er niveauet lige før bachelorniveau. Kvalifikationsrammen består af 8 uddannelsesniveauer fra folkeskole (niveau 1) til Ph.d.-uddannelse (niveau 8).

Du kan læse kvalifikationsvurderingerne herunder: 

stempel danmarks akkrediteringsinstitution

Pressemeddelelse

Læs pressemeddelelse omkring landets højst vurderede massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør her: Presseomtale massøruddannelse

Karrieremuligheder med en massøruddannelse

De fleste massørstuderende ønsker at blive selvstændige erhvervsdrivende enten med egen massageklinik eller hos andre firmaer i fx fysioterapeutklinikker, massageklinikker, wellnesscentre, svømmehaller, fitnesscentre m.m.

Mange massører kombinerer også egen massageklinik hjemme eller ude, med at have faste dage hos eksterne masssagefirmaer, der udbyder virksomhedsmassage.

Massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør er dagpengeberettiget som ledig pga. af undervisningsformen blandet e-læring, læs evt. mere om dette her: Massøruddannelse og dagpenge

Med en massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør kan du søge RAB-registrering i den prestigefulde brancheforeningen Dansk Behandlerforbund. Foreningen er Danmarks billigste brancheforening og koster kun 975,- om året, og tilbyder bl.a. en erhvervsforsikring til kun 299,- om året, gratis journalkort, aftalekort, vidensfora m.m. Kontakt foreningen for mere info.

Flere massørstuderende har også fået vores massøruddannelse betalt og fået lov at læse på dagpenge, da der pt opleves gode jobmuligheder.

“Jeg har afsluttet min uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Massør hos Innowell. Online undervisning har været særligt godt for mig, da jeg bor i udlandet. Jeg vil klart anbefale Innowell til andre i samme situation. Maj sidder altid klar ved telefonen, og er altid meget hjælpsom med at besvare spørgsmål. 3. semesters skoleophold var udover alle mine forventninger, vi var et lille hold, og der bliver virkelig fokuseret på den enkelte elev. Ditte er en fantastisk lærer. God til at formidle undervisningen, så alle kan være med. Det er helt sikkert, at jeg skal deltage i andre af Innowells kurser eller uddannelser.” Anette Sohald, Schweiz

Massøruddannelsens undervisningsformer

En massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør studeres som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning (e-læring/ e-learning) og tilstedeværelsesundervisning i form af 4 dages undervisning på massørskolen, superviseret undervisning hjemme, 1 dags opfølgning og eksamen på skolen, og evt. klinisk praktik hos en lokal massør eller fysioterapeut (frivilligt).

Dette betyder i korte træk, at der kan læses massageteori og løses opgaver over nettet, som du har tilgang til hele døgnet rundt inden for din givne studieadgang. Efter den teoretiske læring i massage tilkobles den praktiske læring på massageskolen, samt superviseret massageundervisning fra eget hjem, der afsluttes med opfølgning og eksamen på massageskolen.

Der kan passes et fuldtidsarbejde eller modtages dagpenge under hele massageuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør. 

bliv klinisk massør

Massageuddannelsens opbygning og struktur

Massøruddannelsen er opbygget af tre obligatoriske semestre, samt et overbyggende tilvalgs-/frivilligt 4. semester.

 • 1. semester foregår som lærestyret fjernundervisning.
 • 2. semester foregår som lærestyret fjernundervisning.
 • 3. semester foregår som tilstedeværelsesundervisning af 4+1 sammenhængende dage på Innowells massageskole, samt superviseret massageundervisning hjemme, opfølgning og eksamen på skolen.
 • 4. semester foregår som tilstedeværelsesundervisning, og er et valgfrit overbyggende massagesemester, der foregår som en klinisk undervisningspraktik, med beskrevne læringsmål, hos en lokal massør, fysioterapeut eller massørskole. 

1. semester massøruddannelse (obligatorisk)

1. semester er et fælles semester for alle vore uddannelser, og det er dette semester, der gør det særligt attraktivt at vælge massøruddannelse hos Innowell. Dels fordi, at dette semester indeholder alle de støttefag og lektioner, der skal til, for at du kan blive en dygtige massør, men også fordi at det er et fælles semester for alle vores uddannelser, hvor du således får merit for 1. semester, og dermed sparer både 12.000,- og en del tid på din næste uddannelse hos Innowell.

1. semester af massør uddannelsen kaldes også den “sundhedsfaglige grunduddannelse”, og er en rigtig spændende teoretisk fagpakke, der klæder dig godt på til uddannelsen som Lægeeksamineret Klinisk Massør. Den sundhedsfaglige grunduddannelse kan også benyttes til at søge RAB-registrering eller benyttes til at forbedre dine optagelsesmuligheder på en videregående sundhedsuddannelse til fx fysioterapeut, ergoterapeut m.m.

På 1. semester opnår du forståelse for menneskets psykologi, opbygning, udvikling, funktion og struktur, samt forståelse for kroppens anatomiske opbygning, den fysiologiske virkemåde og de patofysiologiske forhold ved sygdomme. Ligeledes opnår du en basal viden i relevant farmakologi. Dette skal du lære for at opnå en bred teoretisk sundhedsfaglig videnskompetence til brug for at kunne undersøge og vurdere afvigelser fra normalitetsbegrebet i forbindelse med behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse og egenbehandling, samt for at kunne samarbejde og kommunikere tværfagligt.

1. semester indeholder følgende hovedfag:

 I disse hovedfag vil du vejledende gennemgå følgende overordnede læringsemner:

Studieforberedelse og latinforståelse indeholdende følgende overordnede emner:

 • Studieforløb
 • Motivation
 • Koncentration
 • Læsestrategi
 • Læseteknik
 • Hukommelse
 • Notatteknik
 • Planlægning
 • Latinske anatomibegreber
 • Latinske bevægelsestermer
 • Grundlæggende latinforståelse og udtale

Grundlæggende anatomi og fysiologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det levende legeme
 • Skeletsystemet 
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Kardiovaskulærsystemet (hjerte-karsystemet) 
 • Åndedrætssystemet 
 • Integumentærsystemet (hår, hud og negle) 
 • Immun og lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Forplantningssystemet
 • Speciale i anatomi og fysiologi

Grundlæggende sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemets almene sygdomme
 • Muskelsystemets almene sygdomme
 • Nervesystemets almene sygdomme
 • Hormonsystemets almene sygdomme
 • Kardiovaskulærsystemets almene sygdomme  
 • Åndedrætssystemets almene sygdomme
 • Integumentærsystemets almene sygdomme
 • Immun og lymfesystemets almene sygdomme
 • Fordøjelsessystemets almene sygdomme
 • Urinvejssystemets almene sygdomme
 • Forplantningssystemets almene sygdomme
 • Speciale i sygdomslære

Grundlæggende farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lægemiddelgruppernes inddelinger
 • Lægemiddelgruppernes virkningsområde
 • Udvalgte alment kendte lægemidler

Grundlæggende klinikvejledning og klientbehandling indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Persondataforordningen
 • Vejledning om lønsum og moms

Psykologi og kommunikation indeholdende følgende overordnede emner: 

 • Begrebs- og teori forståelse indenfor psykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Psykoanalyse
 • Socialpsykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Neuropsykologi
 • Kommunikationsteorier
 • Kommunikationens dynamikker
 • Konflikter
 • Kommunikative værktøjer
 • Stress
 • Mindfulness
 • Kultur
 • Speciale i psykologi

Introduktion til alternative behandlingsformer indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lovgivning omkring alternativ behandling
 • Indsigt i udvalgte alternative behandlingsformer
 • Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger i forhold til alternativ behandling
 • Samspil mellem det alternative behandlingsområde og det etablerede sundhedssystem, samt WHO’s definition af alternativ behandling
 • Placebo og kvaksalveri
 • Sygdomsforeningers holdning til alternativ behandling
 • Kildekritisk tilgang til sundhedsvidenskab og alternativ sundhedsvidenskab, evidenssøgning og brug af databaser

Når 1. semester er gennemført, skal du til en skriftlig tilstedeværelseseksamen. Eksamen er en blanding af skriftlige multiple choice spørgsmål og skriftlige forklaringsspørgsmål. Eksamen kan tages 6 forskellige steder jævnt fordelt i hele landet. Eksamen koster 1.500,- og der bookes og afregnes direkte med eksamensstedet. Til eksamen må du benytte dit pensum og notater.

Du kan læse meget mere om de forskellige sundhedsfaglige fag i 1. semester ved at klikke på de ovenstående links.

2. semester massøruddannelse (obligatorisk)

På 2. semester opnår du en teoretisk sundhedsfaglig viden i hovedfagene klinisk massage, førstehjælp og klinikvejledning udvidet. Denne sundhedsfaglige teori skal forberede dig til at kunne beskrive og analysere klinisk massagepraksis, samt praktisk kunne igangsætte kliniske massagebehandlinger på 3. semester.

2. semester indeholder følgende hovedfag:

 • 389 lektioner i klinisk massage
 • 60 lektioner i udvidet klinikvejledning og klientbehandling
 • 12 lektioner i førstehjælp

I disse hovedfag vil du vejledende gennemgå følgende overordnede læringsemner:

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner: 

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

Biokemi og produktlære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudplejeprodukter
 • Fremstillingsmetoder
 • Essentielle olier og ekstrakter
 • Allergener
 • Parabener
 • Hudplejeprodukters virkning

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

Remedie og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Massage Roller
 • Lacrossebolde
 • Foamroller
 • Luftkompression
 • SKLZ (massageremedier til sportsmassage og triggerpunktsbehandling)
 • Udstyr til udebehandling

Ergonomi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Ergonomisk udstyr
 • Ergonomiske arbejdsstillinger
 • Udebehandlingens ergonomi
 • Forebyggelse af overbelastningsskader

Idræts/sportsskader indeholdende følgende overordnede emner:

 • Akutte skader
 • RCEIM princippet
 • Overbelastningsskader
 • Smerter, Gate Control Teori, smertetriade m.m.
 • Knæskader
 • Albue/underarmsskader
 • Hånd/fingerskader
 • Rygskader
 • Fod/underbensskader
 • Belastningsmønstre ved forskellige sportsgrene
 • Kulde- og varmebehandling
 • Interne og eksterne faktorer ifm. skader

Genoptræning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Generelle genoptræningsøvelser
 • Tilpasning og formidling af genoptræningsøvelser
 • Journalføring af helbredseffekten
 • Kompetenceafgrænsning og samarbejde med øvrige sundhedspersoner herunder fysioterapi, ergoterapi, læge m.m.

Aflastnings- og støtteudstyr indeholdende følgende overordnede emner:

 • Gennemgang af forskellige udstyrstyper
 • Formål og virkning ved brug af udstyret
 • Rådgivning og formidling af korrekt brug af udstyr

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen: Klientdelen og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke, sikkerhedsnet og plan for opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

Klinisk Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Massagegreb
 • Holdningsanalyse
 • Palpation
 • Muskelfremkaldelse
 • Sundhedsteknologi i massage
 • Udførelse af klinisk massage
 • Forholdsregler og kontraindikationer til massage
 • Massagens effekt
 • Sammensætningen af massagegreb/massageprogram til behandling
 • Kobling af remedier i massagen
 • Lejringsteknikker
 • Ergonomi og aflastning af massøren i praksis
 • Praktisk forberedelse til klinisk massagebehandling
 • Kobling af øvrige fag til den kliniske massage
 • Etiske og juridiske retningslinjer i massagen
 • Brug af massageprodukter
 • Sikkerhedsprocedurer ved brug af remedier
 • Pre-event massage
 • Post-event massage
 • Tilpasning af idræts/sportsspecifik massage
 • DOMS (Delayed Onset Muscle Syndrome)
 • Restitution

Triggerpunkter i massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Observation og vurdering af triggerpunkter
 • Hensigtsmæssig planlægning og iværksætning af behandling 
 • Triggerpunkters karakteristika
 • Triggerpunkters anatomiske placering
 • Smertetyper
 • Palpationsteknik
 • Differentialdiagnoser
 • Behandlingsprogression – status, dokumentation og journalføring

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det sunde bevægeapparats kendetegn, sundhed og forebyggelse
 • Sammenstykning og iværksætning af plan for genoptræningsøvelser og/eller profylaktiske øvelser
 • Massørens netværk og samarbejdspartnere
 • Professionel klientrelation

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner: 

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning 
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed og straffebestemmelser
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
 • Relevante sundhedsordninger, tilskud og forsikring

3. semester massøruddannelse (obligatorisk)

På 3. semester lærer du at kunne gennemføre og evaluere egen klinisk massagepraksis og handle derpå, samt kunne målrette den kliniske intervention mod den enkelte klient og grupper af klienter i alle livsaldre. Du lærer også at begrunde egen praksis ud fra din indhentede sundhedsfaglige viden fra 1. og 2. semester.

3. semester indeholder 234 lektioner i praktisk massage og består af tre undervisningsforløb i form af moduler.

Modul 1: Klinisk massageundervisning på massageskolen (seminar): 

 1. dag: Grundlæggende klinisk massage
 2. dag: Klinisk massage avanceret
 3. dag: Klinisk triggerpunktsmassage
 4. dag: Klinisk sportsmassage og skader

Modul 2: Superviseret lærerstyret massageundervisning

I dette modul i din massøruddannelse skal du studere den kliniske massage fra eget hjem. Dette styrker dine kliniske færdigheder i et læringsrum, der svarer til det miljø, du møder som udebehandlende massør. I dette superviserede læringsrum skal du fordybe dig den kliniske massageteori og massage i praksis, og opnå rutine og tryghed i massagefaget inden eksamen.

Ved kombinationen mellem seminar (modul 1) og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i dit tempo, hvor du gennem anviste øvelser hjemme integrerer den kliniske og teoretiske massageundervisning, og således opnår optimale professionskompetencer i forhold til dine kliniske færdigheder.

Superviseringen mellem dig og dine undervisere ruster dig til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer. Denne undervisningsform skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af din egen rolle som professionel massør.

Modul 3: Opfølgning, reflektion og eksamen på massageskolen

Dette modul foregår på massageskolen og starter med opsamling og refleksion fra modul 2. Derefter følger massageeksamen, der består af en skriftlig og praktisk prøve på massageskolen.

Efter eksamen tilsendes et statsligt valideret eksamensbevis, der indeholder en redegørelse af dine fag og lektioner.

4. semester massøruddannelse (tilvalg)

Dette 4. massagesemester er et overbyggende valgfrit massagesemester, der foregår som en klinisk undervisningspraktik med beskrevne læringsmål.

Semesteret udgør 120 lektioner på en massageskole, massageklinik eller fysioterapiklinik, der er godkendt som praktiksted. Du må bruge op til 1 år på at gennemføre din undervisningspraktik, så du fortsat kan varetage dit fuldtidsjob eller modtage dagpenge.

Du skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er også gerne behjælpelige. Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere om dette.

Læs evt. mere om klinisk undervisningspraktik her: Klinisk Praktik.

”Innowell er et spændende koncept, som tilbyder uddannelser af høj faglig kvalitet. Hos RaskRask anvender vi kun de bedste massører, hvilket er årsagen til, at vi samarbejder med Innowell. Det er vores overbevisning, at den bedste behandling kommer fra den bedste undervisning. Og så er det en stor bonus, at man via deres fjernundervisning kan passe arbejde og skole samtidig. Innowell er undervisning af højeste kvalitet, tilpasset det moderne samfund.” René Martin, RaskRask.dk

Læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer

Du skal opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer. 

Massøruddannelsens læringsudbytte fordelt på viden

Du har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi, ergonomi og farmakologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for massage grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • massørfagets kliniske massage, idræts-/sportsskader, genoptræning og aflastnings- og støtteudstyr
 • klinisk beslutningstagen, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og symptomlindring i relation til stabile og komplekse massageforløb
 • systematisk refleksion over observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af massage til klienter med komplekse problematikker 
 • professionens brug af teknologi, og innovation som metode til forandring af praksis
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber, samt udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor massagefagligt relevant område

Massøruddannelsens læringsudbytte fordelt på færdigheder

Du har færdigheder til at:

 • udføre massage i praksis og formidle dette med afsæt af udvalgte kommunikationsteorier, der demonstrerer samarbejde med klienten og formidling af etisk indsigt i massage ud fra gældende lovgivning
 • anvende teknologi og remedier i udførelse af massage, og udføre massage inden for retningslinjerne ift indikation og kontraindikation, samt planlægge forebyggende øvelser inden for et afgrænset område
 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til klienter, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • optage anamnese og diagnosticere muskuloskeletale problematikker indenfor et fagligt afgrænset område i et massørperspektiv
 • vurdere og formidle en behandlingsplan, der illustrerer klient involvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af massage- og behandlingsforløb på tværs af professioner
 • beherske hygiejniske principper i klinik og behandling
  anvende basal førstehjælp

Massøruddannelsens læringsudbytte fordelt på kompetencer

Du kan:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens behov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten i stabile og komplekse massageforløb, herunder i forebyggende, rehabiliterende og symptomlindrende forløb der understøtter klientens oplevelse af sammenhæng
 • indgå empatisk, etisk og refleksivt i massagesituationer under hensyn til situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver
 • håndtere og påtage sig ansvar for at identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov, opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori indenfor et afgrænset fagområde i et massørperspektiv
 • håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • opnå kompetence til at starte egen massageklinik herunder udarbejdelse af forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

Pensum i massageuddannelsen

Til massageuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør skal du anskaffe dig bøgerne:

 1. semesters massøruddannelse: ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen og ”Samtale med sigte” af Stina Rosted.
 2. og 3. semesters massøruddannelse: “Anatomisk Guide til bevægeapparatet” af Andrew Biel.

Bøgerne kan købes hos boghandlere eller på nettet, eller lånes på biblioteket.

Øvrigt pensum i massageuddannelsen er forfattet af Læge Mille Mosegaard, og findes til downloading i studiet. Dette materiale er inkluderet i uddannelsesprisen.

massøruddannelse på fjernundervisning

Dine studiekammerater

Her kan du se hvorfra dine studiekammerater studerer lige nu, det er alle de røde balloner som fremgår på kortet: Innowells studerende.  Endvidere finder du dine studiekammerater når du er logget ind på dit studie. 

Da størstedelen af Innowells massørstuderende bor langt fra vores massørskole, har de ofte brug for 3 overnatninger i forbindelse med deres 3. semester i massageuddannelsen. Du kan læse mere om alt det praktiske vedrørende skoleophold, forplejning, transport m.m. på denne informationsside: Skoleophold.

“Jeg har gennemført zoneterapeut og massør uddannelsen, hos Innowell 🙂 De er meget dygtige til deres ting, og er dejlige mennesker, at være sammen med”. Hanne Østergaard Nielsen, Ringkøbing

Tilmelding og pris

Du kan påbegynde massageuddannelsen hver dag, og dette gør du ved at klikke på “Tilmeld”-knappen og følge anvisningen.

Massøruddannelsen koster fra 31.990,-, eksklusiv eksamensgebyr og bogmateriale, afhængig af om du kan opnå merit for dit 1. semester. 

Du kan påbegynde massøruddannelsen fra kun 832,– pr. måned rentefrit!

Ønsker du at læse mere om prisen og dine betalingsmuligheder på vores massøruddannelse, så klik her: massøruddannelse pris

Hvorfor vælge vores massørskole?

Du skal vælge en massøruddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Massør gennem Innowell, hvis du gerne vil sikre, at kunne dokumentere et offentligt anerkendt kvalifikationsniveau. Ligeledes skal du vælge Innowell, hvis du har en høj grad af selvdiciplin, og gerne selv vil tage ansvar for egen læring på et højt fagligt niveau.

De fleste af vores massørstuderende drømmer om at åbne egen massagevirksomhed, og vælger ofte vores massørskole, fordi de har fået den anbefalet, samt fordi det er den billigste og hurtigste vej til at opnå en massøruddannelse på et højt kvalifikationsniveau. Ligeledes vælges vores massageskole fordi man kan tage en massøruddannelse, mens man passer et fuldtidsarbejde, eller er ledig på dagpenge, da man kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet under hele massøruddannelsen.

“Jeg er lige startet på massør uddannelsen, og jeg er begejstret for den gode hjælp man får til at komme igang”. Jacqueline Agertoft, Rudsvedby

Varighed og studiestart

Du kan påbegynde uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør hver dag, da uddannelsen starter med dit teoristudie, som du læser fra eget hjem.

Du kan tage uddannelsen lige så hurtigt du kan, da du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet. Det eneste du er afhængig af, er dit seminar (4 dages undervisning på massørskolen). Du kan tilmelde dig dit seminar, når du har gennemført 1. og 2. semester. Seminaret udbydes hver 4. måned, hvilket betyder, at du kan planlægge din skoleundervisning i god tid, samt evt. tilpasse dette med at skulle tage ferie fra dit arbejde. 

Vores studerende tager i gennemsnit massøruddannelsen på 6-9 mdr. afhængig af deres forudgående viden, selvdiciplin og afsatte studietid. Denne meget hurtige gennemsnitstid skyldes i høj grad de studerendes høje selvdisciplin, motivation og interesse for faget, samt studieformen hvor det er muligt selv at bestemme sit uddannelsestempo indenfor sin givne studieadgang. Du har 12 måneders studieadgang til hvert semester, så der er god tid til at fordybe sig i massøruddannelsens spændende læring og passe andre gøremål. De fleste af vores massørstuderende ønsker dog at skifte karriere hurtigt, og der er således både mulighed for en massøruddannelse i en fart eller en uddannelse med god tid, dette er helt op til dig og dit temperament.

Bliv selvstændig massør

Massageuddannelsen er også målrettet studerende, der gerne vil være selvstændige erhvervsdrivende, og derfor indeholder uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør også 50 lektioners iværksætteri. I dette fag læres bl.a. om relevant lovgivning, budgetter, forretningsplan m.m., som klæder dig godt på til at opbygge en succesfuldt massagevirksomhed. Endvidere får du adgang til diverse fora, hvor du kan sparre med kollegaer over hele Danmark.

“Mit første indtryk var bare super. Søde og imødekommende studievejledere. Har nu afsluttet min uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Massør og kan kun anbefale Innowell, det er meget professionelt.” Susann Vellier Hansen, Frederiksberg

Prøv Gratis vores massøruddannelse

Vi anbefaler, uden beregning , at prøve vores spændende og meget populære massageuddannelse på fjernundervisning, samt gratis at prøve massøruddannelsens eksamensform, opgaver i massage, studieformen med mere. Vores studievejledning vil meget gerne give dig en guidet rundvisning i vores prøvemoduler via telefon. På denne måde oplever du også bedst, hvorfor uddannelsesinteresserede rejser fra store dele af hele verden for at tage en massør uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør gennem Innowell.

Ved at ringe til os, oplever du endvidere Innowells anmelderroste serviceniveau og evne til at tage udgangspunkt i din situation, og give dig alt den hjælp og vejledning, der skal til, for at du opnår maksimal læring gennem nettet. Ring til vores studievejledning på tlf. nr.: 98 901080 mandag-torsdag 9-16. Du kan også prøve vores massøruddannelse selv ved at klikke på Prøv gratis i “faktaboksen”.

sportsmassage og skader

 

Fakta


 • Uddannelse:

  Lægeeksamineret Klinisk Massør

 • Gennemsnitlige studietid:

  ca 6-9 mdr. sideløbende med at passe et arbejde

 • Studiestart:

  1. semester: hver dag
  2. semester: hver dag
  3. semester: Vælg mellem: 25.-28.05.21, 14.-17.09.21, 25.-28.01.22 eller 17.-20.05.22
  4. semester: hver dag

 • Studieform:

  Lærerstyret fjernundervisning (e-learning), seminar (massørskole) og klinisk undervisningspraktik

 • Pris fra 31.990,-:

  *1. semester 11.995,- + 1.500,- i eksamensgebyr
  2. semester 15.995,-
  3. semester 15.995,- + 1.500,- i eksamensgebyr
  4. semester 8.000,- Frivilligt
  Bemærk at uddannelsen kan påbegyndes fra kun 832,- pr. mdr. rentefrit. Læs mere under pris.
  Engangsgebyr ved ratebetaling er 995,- og fakturagebyr er 49,- pr. faktura
  *Merit mulighed

 • Fordele:

  - Kvalifikationsniveau 5
  - Statsligt valideret uddannelsesbevis
  - Hurtig uddannelse
  - Uddannelse mens du passer job
  - Uddannelse mens du modtager dagpenge
  - Rentefri ratebetaling hvor du bestemmer udbetaling og rater
  - RAB-registrering og momsfritagelse
  - Start hver dag